CƠ MUGEN 8 – NGỌN GHÉP VI SOLID 8

24,800,000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép VI Solid 8