CƠ MUGEN 8 – NGỌN GHÉP SOLID 8 MAX

27,650,000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép Solid 8 max