CƠ MUGEN 8 – NGỌN GHÉP SOLID 12 MAX

28,500,000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép Solid 12 max