CƠ LONGONI BLACK PEARL II

36,000,000

1 cán cẩn ghép
1 ngọn ghép S20(K69/K71)